General Terms and Conditions


ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА

ПРОФИТИМ Агенција за некретнине Тамара Борић
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 9
МБ 56076590, ПИБ 103086495
Регистар посредника МТТТ: Уписан под бројем 002, Решење број: 46-00-8/2015-04 од 06.маја 2015. године

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Општим условима пословања ПРОФИТИМ Агенције за некретнине Тамара Борић из Београда,_уређује се пословни однос између посредника у промету и закупу непокретности и налогодавца (физичког или правног лица). Закључењем уговора о посредовању, односно прихватањем ових услова налогодавац потврђује да је упознат и сагласан са одредбама Општих услова пословања посредника у промету непокретности.
 

II ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ


- да закључи уговор о посредовању са налогодавцем у писаном облику;
- да настоји да нађе и доведе у везу са налогодавцем лице ради закључења правног посла;
- да да налогодавцу објективно мишљење о цени непокретности или износу закупнине непокретности у складу са њеним карактеристикама, приликама на тржишту, као и другим релевантним околностима;
- да изврши увид у исправе којима се доказује право својине или друго стварно право на непокретности чији промет, односно закуп је предмет посредовања и да упозори налогодавца нарочито на могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности, уписана права односно терете на предметној непокретности, постојање права прече куповине и ограничење у правном промету у складу са посебним прописима;
- да обави потребне радње у циљу представљања (презентације) непокретности на тржишту, да постави оглас у вези са прометом, односно закупом непокретности на одговарајући начин и да изврши све друге радње договорене уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију, а за шта има право на посебне, унапред исказане трошкове ;
- да омогући преглед непокретности;
- да чува податке о личности налогодавца, а по писаном налогу налогодавца да чува као пословну тајну податке о непокретности, у вези са чијим прометом, односно закупом посредује, или у вези са том непокретности, или о послу за који посредује;
- да обавести налогодавца о свим околностима значајним за предметни посао које су му познате;
- да посредује у преговорима и настоји да дође до закључења уговора;
- да присуствује код закључења правног посла (Предуговора и Уговора);
- да присуствује примопредаји непокретности.

Сматра се да је посредник омогућио налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) о преговарању за закључење правног посла, ако је налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је:
- непосредно одвео, или упутио налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности;
- организовао сусрет између налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла;
- налогодавцу саопштио име, број телефона, телефакса, или е- адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.
 


III OБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА


- да обавести посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања,
- да посреднику да на увид оригинале исправе које доказују његово право на непокретности, које је предмет промета, односно да упозори посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности;
- да осигура посреднику и лицу заинтересованом за закључење правног посла разгледање непокретности, на договорени начин и у договорено време;
- да обавестити посредника о свим битним подацима о непокретности, што посебно укључује тачне податке о цени, локацији, структури и др;
- да исплати посреднику уговорену посредничку накнаду, и ако је то посебно уговорено, да надокнади посреднику друге трошкове настале током посредовања;
- да обавести посредника писаним путем о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези са правима на непокретности, роковима и ценом, а све у року од три дана од настале промене;
- да одмах обавести посредника да је лице које је преко посредника гледало непокретност показало интересовање да без посредника закључи уговор/предуговор о купопродаји непокретности, закупу непокретности, или обави неки други правни посао који је последица рада посредника.
 

IV OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОСРЕДНИЧКУ НАКНАДУ


Посредник стиче право на посредничку накнаду у тренутку закључења уговора за који је посредовао, осим ако посредник и налогодавац нису уговорили да се право на посредничку накнаду стиче у моменту закључења предуговора за који је посредник посредовао.
Посредник не може да захтева делимично плаћање посредничке провизије унапред, односно пре закључења предуговора, односно уговора, за који је посредовао, у складу са претходним ставом.
Износ посредничке накнаде, односно начин одређивања износа посредничке накнаде, као и врста и висина трошкова за додатне услуге посредника, утврђени су Ценовником посредничких услуга који је саставни део ових Општих услова пословања.
Посредник може да уговори право на накнаду додатних трошкова нужних за извршење налога, без обзира на успех посредовања, и затражи да му се унапред плате средства за одређене издатке, ако је то изричито наведено у уговору о посредовању.
Посредник има право на посредничку накнаду ако брачни, односно ванбрачни друг, потомак, или родитељ лица са којом је посредник довео у везу налогодавца, закључи посредовани правни посао.
Ако након престанка важења уговора о посредовању, на основу отказа налогодавца, а у року не дужем од месец дана од дана престанка важења уговора, налогодавац закључи правни посао који је непосредна последица посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да посреднику плати уговорену посредничку награду у целини, осим ако је уговором о посредовању другачије било уговорено.
Ако под условом и у року из претходног става, налогодавац закључи правни посао који је у значајној мери резултат посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да плати посреднику сразмерну посредничку накнаду, осим ако је уговором о посредовању другачије било уговорено.
Посредник, односно потпосредник нема право на накнаду за посредовање ако са налогодавцем у своје име, као уговорна страна, закључи уговор који је предмет посредовања, односно ако такав уговор са налогодавцем закључи лице које за посредника, односно за потпосредника обавља послове посредовања.
На односе између налогодавца и посредника који нису уређени овим Општим условима пословања, а нису уговорени уговором о посредовању, примењују се одредбе Закона који регулишу ову област и Закона о облигационим односима.

Прилог:
- Ценовник услуга

П О С Р Е Д Н И К
Тамара БорићЦЕНОВНИК УСЛУГА

 

ПРОФИТИМ Агенција за некретнине Тамара Борић
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 9
МБ 56076590, ПИБ 103086495
Регистар посредника МТТТ: Уписан под бројем 002, Решење број: 46-00-8/2015-04 од 06.маја 2015. године


 

KУПОПРОДАЈА
(посредничка накнада се наплаћује у процентима од укупног износа купопродајне цене дефинисане купопродајним Предуговором или Уговором)
    - Највиша укупна провизија 5%
    - Најнижа укупна провизија 4%

ПРОАЈА (посредничка накнада за посредовање приликом продаје некретнинем наплаћује се од продавца)
   - 2-3% (уговоара се Уговор о посредовању)

КУПОВИНА (посредничка накнада за посредовање приликом куповине некретнине, наплаћује се од купца)
   - 2% (минимални износ 500е у динарској противвредности за непокретности испод 25.000евра)

ЗАМЕНА (посредичка накнада се наплаћује од сваке стране у замени)
    - 2-3% (проценат се обрачунава на вредност некретнине коју је страна стекла заменом)

ЗАКУП 
(посредничка накнада се наплаћује у процентима од укупно постигнутог износа Закупнине дефинисане Уговором о закупу)
    - Највиша укупна провизија : 300%
    - Најнижа укупна провизија: 100%

ЗАКУПОДАВАЦ (посредничка накнада за посредовање приликом закупа, наплаћује се од закуподавца)
 - Проценат од месечне закупнине:
        - Минимална : 50%
        -  За закуп у трајању од 12-59 месеци: 100%
        - За закуп у трајању од 60месеци (5 година) и више:  150%

ЗАКУПАЦ (посредничка накнада за посредовање приликом закупа, наплаћује се од закупца)
Проценат од месечне закупнине:
      - Минимално:   50%
      - За закуп у трајању од 12 до 59 месеци:   100%
      - За закуп у трајању од 60 месеци (5 година) и више: 150%


ДОДАТНИ ТРОШКОВИ
Трошкови за додатне услуге Посредника - НЕ НАПЛАЋУЈУ СЕ.

ПДВ
Посредник није у систему ПДВ-а.                                                                                  
                                                                                                                                             За посредника
                                                                                                                                             Тамара Борић

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У посредовању код купопродаје непокретности, у случају у којем купац купује непокретност средствима стамбеног кредита, посредник наплаћује 50% посредничке накнаде при закључењу предуговора, а 50% при закључењу и овери уговора о купопродаји. У случају неодобравања стамбеног кредита купцу посредник задржава 50% примљене посредничке накнаде на име реалних трошкова насталих у послу посредовања.
Ангажовањем посредника од стране налогодавца, подразумева се да се заинтересована страна упознала са овим ценовником и Општим условима пословања, који су јавно доступни.

Овим заинтересована страна прихвата све обавезе које из Општих услова пословања проистичу.

 

П О С Р Е Д Н И К
М.П Тамара Борић


Ugovor o ekskluzivnom posredovanju - PDF
Ugovor o posredovanju-3% bez roka - PDF